Termeni si conditii

Prezentul document își propune să prezinte principiile și principalele reguli pe care trebuie să le respecte un pacient care dorește sa beneficieze de servicii medicale ale Clinicii medicale VIP Consult. Termenii si Condițiile de accesare sunt regulile minimale ce se completează cu prevederile legislației în vigoare și eventual cu prevederile Acordului medical semnat între Clinica medicală VIP Consult și pacient.

Acest document respectă principiul egalității de tratament față de toți pacienții, bazat pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, respectând totodată condițiile comerciale agreate prin contracte.

Prin efectuarea programării, respectiv prin prezentarea și acceptarea înregistrării în lista de pacienți care s-au prezentat pentru efectuarea unui serviciu medical la Clinica medicală VIP Consult, vă exprimați acordul pentru respectarea acestor termeni și condiții de accesare a serviciilor medicale în cadrul Clinicii medicale VIP Consult.

DEFINITII

 1. Pacientul – este acea persoană care accesează serviciile Clinicii VIP Consult.
 2. Clinica – înseamnă Clinica medicală VIP Consult SRL
 3. Acordul pacientului informat – consimțământul pacientului în vederea prestării serviciilor medicale, care are forma prevăzută de OMS 1411/2016.
 4. Acord medical – acordul de voință dintre Pacient si Clinică, cu privire la prestarea serviciilor medicale și terapeutice, cuprinzând oferta comercială acceptată de pacient în mod expres, prin semnătură olografă sau electronică aplicata conform Legii 455/2001 sau prin intermediul aplicațiilor/portalurilor Clinicii, sau tacit, prin simpla acceptare a serviciilor medicale.
 5. Personalul Clinicii înseamnă angajații Clinicii, funcționarii, consultanții și colaboratorii de orice fel ai acestuia, precum și orice persoană care prestează servicii în numele și/sau pe seama Clinicii ori pentru Clinică.
 6. Serviciile Clinicii – sunt toate serviciile medicale și terapeutice pe care le furnizează Clinica Pacienților.
 7. Termeni și condiții de accesare– sunt toate dispozițiile prevăzute în continuare care se aplică tuturor accesărilor de Servicii Medicale de către Pacienți în cadrul Clinicii.

PRINCIPII APLICABILE TUTUROR PACIENȚILOR

 1. Serviciile Clinicii pot fi accesate de către Pacienți, de regulă, de luni pâna vineri în intervalul orar 9.00 – 17.00 în cadrul Clinicii, în condițiile comunicate periodic de către Clinică, disponibile pe site-ul vip-consult.ro .Clinica poate modifica programul de funcționare după cum se va considera ca este necesar.
 2. Accesarea Serviciilor Clinicii se efectuează pe bază de programare telefonică efectuată la numerele de telefon 0742956817 și 0758014644, conform programului comunicat pe site-ul vip-consult.ro sau pe pagina de programări online https://vip-consult.ro/programari/ .
 3. În funcție de politica comercială și nevoile operaționale ale Clinicii, accesul poate fi restricționat sau chiar închis dacă Prestatorul decide închiderea Clinicii, reducerea numărului de servicii acordat sau alte modificări de natură operațională sau comercială.
 4. În mod excepțional, programarea solicitantă de Pacient poate fi decalată, atunci când personalul Clinicii acorda îngrijiri în cazuri prioritare din punct de vedere medical sau în cazuri care necesită o atenție / supraveghere sporită. De asemenea, din motive obiective, Clinica se poate regăsi în situația de a trebui să anuleze/reprogrameze o programare, caz în care Pacientul va fi înștiințat și contactat de către un reprezentant al Clinicii pentru oferirea unei alternative de reprogramare.
 5. Pentru urgențe medicale (urgență așa cum este definită din punct de vedere medical – stare medicală sau chirurgicală, a cărei debut este brusc, și care se manifestă prin simptome de o severitate suficientă, și pentru care un medic prudent, care posedă cunoștințe medicale și care acționează cu bună-credință și în conformitate cu standardele medicale internaționale, ar considera că, în lipsa acordării atenției medicale imediate ar duce la insuficiență fizică gravă sau deces), vă recomandăm să vă adresați celei mai apropiate unități medicale cu profil de urgență. Clinica nu este autorizată ca Unitate de Primiri Urgențe, așa cum este definită de lege.
 6. Clinica poate avea activitatea operațională organizată în mai multe categorii de program/acces la medici și terapeuți, ceea ce poate însemna existența unor condiții comerciale diferite de accesare a serviciilor medicale oferite de anumite categorii de specialiști. Clinica își rezervă dreptul de a modifica aceste programe, respectiv de a păstra programul anumitor medici și terapeuți exclusiv pentru anumite categorii de pacienți sau de a acorda un serviciu diferențiat/preferențial anumitor categorii de pacienți în funcție de politica sa comercială.
 7. Listele medicilor și terapeuților se pot modifica în mod unilateral de către Clinică, în funcție de contractele încheiate de Clinică cu medicii sau terapeuții sau în funcție de politica comercială a Clinicii. Informații despre accesul Pacienților la medicii și terapeuții Clinicii și costurile serviciilor medicale prestate de către aceștia se obțin telefonic, de la numerele mai sus indicate, prin e-mail și de la sediul Cinicii, iar în cazul unor diferențe între informațiile furnizate, coordonatorul operațional al Clinicii va avea decizia finală. De asemenea, Clinica poate renunța în mod unilateral la una sau la totalitatea listelor de medici și terapeuți.
 8. Clinica va folosi toate metodele legale, inclusiv contractarea societăților de recuperare creanțe specializate, avocați, executori judecătorești pentru recuperarea debitelor Pacienților.
 9. În cazul în care Pacientul consideră că i-au fost încălcate drepturile, acesta poate detalia cazul prin email la clinica@vip-consult.ro. O echipă dedicată va prelua mesajul și va investiga cele relatate, urmând ca un răspuns scris să fie oferit în cel mai scurt timp cu putință. Pacienților nu le este permis să efectueze niciun fel de presiuni asupra personalului din recepție și a managementului din locație pentru rezolvarea reclamațiilor. Toate informațiile, solicitările, informările, cu excepția celor care necesita un alt regim juridic, vor fi înregistrate și vor primi un număr unic.
 10. Pacienții au obligația de a cunoaște și respecta dispozițiile legale aplicabile, respectiv Legea 95/2006, Legea 46/2003 si actele legislative conexe, Pacienții neputând invoca în apărarea lor necunoașterea legii.
 11. Clinica își propune să acorde servicii medicale și terapeutice la cele mai înalte standarde de calitate. În cazuri excepționale, rezultatul serviciilor prestate de personalul de specialitate al Clinicii poate să difere de rezultatul dorit de Pacient. Obligația medicală este o obligație de diligență, la nivelul actual de cunoștințe fiind imposibil să garantăm rezultatul serviciilor oferite. Întotdeauna pacientul are dreptul să primească o a doua opinie medicală.

REGULI APLICABILE TUTUROR PACIENȚILOR

 1. Pacientul va respecta programul Clinicii fără a putea face sesizări legate de faptul că nu a fost lăsat sa intre înainte de începerea programului sau după terminarea acestuia.
 2. Pacienții vor avea acces la specialitățile medicale și terapeutice în cadrul programului de funcționare al Clinicii, în funcție de prevederile contractului în baza căruia li s-a permis accesul la servicii.
 3. Accesul la servicii medicale și terapeutice, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale, se poate face numai personal, după identificarea pacientului, identificare care se poate face numai pe baza unui act de identitate/pașaport valabil cu fotografie. Pentru eliberarea rezultatelor către o altă persoană decât Pacientul, vor fi necesare prezentarea de documente suplimentare, conform procedurilor Clinicii. în cazul pacienților fără discernământ, informațiile vor fi prezentate aparținătorilor / reprezentanților legali. Fiecare Pacient / aparținător are obligația de a solicita informații suplimentare la recepția Clinicii.
 4. Accesul la serviciile medicale și terapeutice, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale unui pacient minor, se pot face numai după identificarea Pacientului și a aparținătorului care însoțește minorul, cu prezentarea unor documente, conform procedurii comunicate telefonic, la recepție sau pe site-ul vip-consult.ro.
 5. La înregistrarea Pacienților minori în vederea accesării serviciilor medicale și terapeutice, în sistemul informatic al Clinicii, părintele / reprezentantul legal / aparținătorul / persoana care solicită programarea va comunica datele de identificare ale părinților sau ale reprezentantului legal al Pacientului minor.
 6. La accesarea serviciilor medicale și/sau terapeutice, personalul Clinicii va actualiza datele Pacienților, în special prin telefon si e-mail.
 7. Pacienții înțeleg că informațiile referitoare la serviciile medicale și terapeutice și preturile acestora obținute telefonic, prin e-mail sau de pe site-ul vip-consul.ro, au doar scop informativ. Întotdeauna va prevala contractul semnat cu Pacienții sau cu angajatorii/membrii de familie ai acestora, care se va completa cu lista de prețuri afișată în recepții. În funcție de specificul fiecărui caz și de serviciile medicale și/sau terapeutice efectiv oferite în cadrul interacțiunii cu medicii și terapeuții Clinicii, costul final al serviciilor poate varia. În acest sens, Pacientul are obligația ca, după fiecare serviciu medical și/sau terapeutic să verifice în recepția Clinicii costul serviciilor prestate.
 8. Pacientul are obligația să se prezinte la ora stabilita conform programării. Pacientul poate anula programarea cu maxim 48 ore înainte de ora stabilită pentru programare. Dacă anularea programării intervine după împlinirea termenului precizat anterior (48 ore), se va considera programare neonorata.
 9. Părinții / reprezentanții legali ai copiilor au obligația de a nu lăsa copii nesupravegheați în cadrul clinicii. Clinica nu își asumă răspunderea pentru eventualele evenimente în care copiii se accidentează în Clinică datorită neatenției tutorilor.
 10. În cazul în care, în urma accesării serviciilor medicale și/sau terapeutice, Pacienții figurează în evidențele contabile ale Clinicii cu debite, Pacientul nu va putea accesa niciunul dintre Serviciile medicale și terapeutice prestate de către Clinică. Restricția încetează la data la achitării debitului sau reglării situației debitului.
 11. Faptele, actele sau gesturile obscene, proferarea de injurii, expresiile jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență sau orice alte acte împotriva Personalului Prestatorului și a celorlalte persoane din incintă sau deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor Clinicii, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea persoanelor ori sa lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a Clinicii, nu sunt tolerate. În cazul în care Pacientul sau aparținătorul acestuia săvârșește una din faptele, actele menționate mai sus, Clinica va solicita imediat evacuarea Pacientului / aparținătorilor acestuia din incinta locației. În cazul apariției unei situații conflictuale, personalul Clinicii va putea solicita imediat intervenția echipelor de intervenție ale companiilor private de paza și protecție cu care aceasta colaborează, și/sau intervenția Poliției.
 12. În cazul unor evenimente de genul celor menționate mai sus, Clinica poate restricționa accesul oricărei persoane implicate în incident la serviciile medicale disponibile în cadrul Clinicii, având dreptul de a rezilia orice contract anterior încheiat cu Pacientul sau în favoarea Pacientului.
 13. Este interzis fotografiatul, înregistrarea video si audio, atât în spațiul de așteptare, recepție cât și în cabinetele personalului Clinicii, fără permisiunea prealabilă, scrisă, a acestora.
 14. Suspendarea furnizării Serviciilor medicale și terapeutice se face în următoarele situații, nelimitativ: (i) Pacientul nu a achitat facturile emise de Clinică; (ii) Pacientul sau aparținătorii se află într-o situație litigioasă cu Clinica; prin litigioasă se va înțelege litigiu înregistrat la o instanță de judecată sau orice alta plângere formulată de către Pacient care ar putea aduce prejudicii majore Clinicii; (iii) În alte cazuri prevăzute expres în contractul semnat de către Pacient cu Clinica sau in lege.
 15. În cazul investigațiilor în care este necesar acordul exprimat în scris sub formă de consimțământ medical, lipsa semnăturii pacientului de pe formularele specifice echivalează cu lipsa consimțământului, caz în care se va opri de îndată furnizarea serviciilor medicale și/sau terapeutice solicitate.

Prezentul document se completează cu prevederile din cuprinsul Regulamentului de ordine interioară al Clinicii, referitoare la drepturile și obligațiile pacienților, care sunt înscrise și în Declarație de consimțământ privind respectarea drepturilor și obligațiilor pacientului prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al CLINICII MEDICALE VIP CONSULT SRL(care se semnează de către pacient la intrarea în Clinică), respectiv:

DREPTURILE PACIENTULUI

 1. Pacientul are dreptul la servicii medicale și terapeutice de cea mai înaltă calitate de care Clinica dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
 2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
 3. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
 4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al personalului de specialitate care îi oferă consultații, tratament medical sau/și terapeutic sau îi prevalează probe pentru analize de laborator.
 5. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata cât beneficiază de serviciile medicale și/sau terapeutice ale Clinicii.
 6. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale și terapeutice propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului si nerespectării recomandărilor primite din partea medicilor și terapeuților, precum si cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
 7. Pacientul are dreptul de a decide daca mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către personalul de specialitate din cadrul Clinicii i-ar cauza suferința.
 8. Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștința în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o alta forma de comunicare.
 9. Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 10. Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, numai cu acordul pacientului.
 11. Pacientul are dreptul să solicite și să primească un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor care i-au fost acordate.
 12. Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord
 13. Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.
 14. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat în incinta Clinicii fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.
 15. Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
 16. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 17. În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratarea pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
 18. Pacientul are acces la datele medicale personale.
 19. Orice amestec in viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care aceasta imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimțământul pacientului.
 20. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul prestării serviciilor medicale.

OBLIGATIILE PACIENTILOR

 1. Să prezinte un document de identitate valabil la recepția Clinicii;
 2. Să respecte programul Clinicii;
 3. Să achite contravaloarea serviciilor medicale pe care le solicită înainte de efectuarea acestora.
 4. Să respecte ordinea interioară din Clinică, liniștea și curățenia;
 5. Să nu producă zgomote care produc disconfort celorlalți pacienți;
 6. Să manifeste grija față de bunurile din dotarea Clinicii, iar în cazul în care, din vina sa, a deteriorat aceste bunuri, să achite contravaloarea lor, în caz contrar se supune regulilor de drept civil;
 7. Să manifeste o conduită civilizată față de personalul Clinicii;
 8. Să respecte regulile de igienă personală și colectivă;
 9. Să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile primite din partea personalului de specialitate al Clinicii;
 10. Să respecte intimitatea și confidențialitatea celorlalți pacienți;
 11. Să nu consume și să nu introducă în incinta Clinicii băuturi alcoolice;
 12. Să respecte măsurile de prevenire și combatere a bolilor cu transmitere ;
 13. Să nu perturbe activitățile din incinta acesteia, în caz contrar urmând să fie evacuat;
 14. Să nu fumeze în incinta Clinicii.